St. Thomas the Apostle School Celebrates 60 Years!